ยุทธวิธีในการจับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร

ของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

*****

 • การตั้งจุดตรวจ
  • ความหมายของด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด

1.1.1 ด่านตรวจ หมายถึง สถานที่ทำการที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวง โดยระบุสถานที่ไว้ชัดแจ้งเป็นการถาวร การตั้งด่านตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ว่าด้วยทางหลวงหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ( กอ.รมน. ) แล้วแต่กรณี

1.1.2 จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวงในกรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยมีกำหนดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะต้องยุบเลิกจุดตรวจดังกล่าวทันที

1.1.3 จุดสกัด หมายถึง สถานที่ที่เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในเขตทางเดินรถ หรือทางหลวง ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว และจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว

1.2 ความสำคัญของการตั้งจุดตรวจจุดสกัด

1.2.1 เพื่อค้นบุคคลหรือยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่

1.2.2 เพื่อเป็นการบีบบังคับไม่ให้คนร้ายมีโอกาสหลบหนีออกจากพื้นที่ที่ปิดล้อม

1.2.3 เพื่อตรวจค้น อาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการกระทำผิด

1.2.4 เพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายในยานพาหนะต้องสงสัย

1.2.5 เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด และตัดช่องโอกาสในการประกอบอาชญากรรมของคนร้าย

1.3 หลักพื้นฐานของการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด

1.3.1 ใช้กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน

1.3.2 การปฏิบัติในการตรวจค้น จับกุม ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ว่าด้วยการนั้น โดยเคร่งครัด

1.4 การควบคุม...

  • การควบคุมและการตรวจสอบการปฏิบัติ

ผู้บังคับบัญชาจะต้องเอาใจใส่กวดขันดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาของตน มิให้ฉวยโอกาสขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด เรียกหรือรับผลประโยชน์จากผู้ใช้รถใช้ถนนที่กระทำผิดกฎหมาย หรือไปดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง โดยมิได้รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

  • ยุทธวิธีตำรวจในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
  • การตั้งจุดตรวจบนทางเดินรถที่มีการจราจรไปในทิศทางเดียวกัน ( One way )
  • กำหนดบริเวณพื้นที่ที่จะทำการตั้งจุดตรวจ
  • ติดตั้งแผงป้านสัญญาณจราจร ที่มีเครื่องหมายแสดงคำว่า “ หยุดตรวจ ”
  • การวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • (1) ชั้นประทวน , ลพตำรวจ ใช้เป็นกำลังเรียกรถและทำหน้าที่ตรวจค้นบริเวณ “ เขตพื้นที่ปลอดภัย ” การตรวจค้นควรทำเป็นคู่ เข้าค้นทีละด้านของยานพาหนะ โดยแบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่าใครเป็นผู้ตรวจค้น ใครเป็นผู้คุ้มกัน

(2) ชั้นสัญญาบัตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าจุดตรวจ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการตรวจค้นของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในบริเวณ “ เขตพื้นที่ปลอดภัย ” หากกำลังมีน้อยก็ให้ลดกำลังผู้ปฏิบัติลงได้ แต่ยังคงให้ถือปฏิบัติตามยุทธวิธีดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม

การตั้งจุดตรวจบนทางเท้าที่ทีการจราจรไปในทิศทางสวนกัน ( Two way )

การวางกำลัง และมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ใช้ในทำนองเดียวกันกับการตั้งจุดตรวจบนทางที่มีการจราจรไปในทิศทางเดียวกัน ( One way ) โดยอนุโลม

การเรียกตรวจค้นพาหนะ ควรเรียกตรวจค้นพาหนะที่มาจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพียงด้านเดียว ไม่ควรเรียกตรวจค้นพาหนะพร้อมๆกันทั้ง 2 ทิศทาง เพระจะทำให้เกิดจุดอ่อนในการระวังรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกตรวจค้น และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าทำการตรวจค้น รวมทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรอีกด้วย

*******